N-7 Management

Senior rådgivareAlla organisationer har över tid och i varierande grad många utmaningar att hantera. Förväntningen på ledningens kompetens och beredskap att hantera alla situationer på ett professionellt sätt är stor från många intressenter. Kunderna som alltid vill vara i centrum. Styrelsen eller nästa chefsled ”ovanför” har sina förväntningar ur ett ägarperspektiv. Medarbetarna som alltid vill vara informerade och känna att deras röst blir hörd.

             

Syfte

Att ge ledare och ledningsgrupp ett bollplank och möjlighet till ’second opinion’ från en erfaren konsult med bred erfarenhet.

Mål

Att under kortare eller längre perioder kunna ställa upp på att ge ett ’utifrån perspektiv’ på komplicerade och problematiska händelser och utmaningar som uppstår i organisationen.

Genomförande

Inledningsvis skapa en förståelse för organisationens affärsplan, mål och allmän situation för att kunna ha en kunskapsbas att använda vid kommande rådgivningssituationer.

  • Finnas till hands med kort varsel för inhopp där rådgivning och ’second opinion’ är av värde för organisationen.
  • Leda workshops där det passar

    Förväntat Resultat

    Att kunden känner att det finns utomstående erfarenheter att tillgå för att underlätta hantering av uppkomna situationer.


  •